Agutaynen New Testament

Agutaynen New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Agutaynen 1

Agutaynen 2

Agutaynen 3

The Lord's Prayer Animan maning ta na tang pangadien mi: Taytay amen ong langit, dayawen ig galangen tang aran mo. Balampa yawa ra tang maggaem ong tanan-tanan, agod tomanen tang kaliagan mo ong tanek, pario kang agtomanen atan ong langit. Olday ami ka nio ta pamangan ang kaministiran amen ong kaldaw ang na. Ig patawaden ami nio ong mga talak amen, pario ka ang agpatawaden amen tang mga pamagkatalak ong yamen. Tabangan ami kay nio agod indi ami degen tang tokso, ig ipalawid ami nio ong Malain. Amen.

John

English

All

Our Visitors