Atta: Pamplona Gospel Recording

Atta: Pamplona Gospel of John

New Testament

John 3:16 Á gapu ta napasigaggà yù ángngiddù ni Namarò sù ira tatolay ta dabbuno, yáyù nga iniyawâ na yù Anâ na nga táttádday ta metapil megapu nira, tapè aggira ngámin nga mangikatalà kuna, ari ira mesinná kâ Namarò, nu ari galâ nga mesipà ira nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè.

English

All

Our Visitors