Bantoanon, Tablas Gospel Recording

Bantoanon 1

Bantoanon 2

Genesis 1

Asiq The Lord's Prayer Amay namu Nak hina ka sa mga langit Pagadayawon nak imo ngayan Umabot sa amu, ang imo ginharian Matuman ang imong buot Hali sa duta siling sang sa langit. Taw-i kami ngasing it among kaunon sa kada adlaw Kag patawaron nimo kami it among mga sala Parehas man nak ingpapatawad namu katong mga nakasala sa amo Kag indi nimo kami pag-ipapierdi sa mga panulay Asiq The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors