Caluya Gospel Recording

Caluya Gospel of John

New Testament

Caluya 1

Caluya 2

John 3:16 Tungud sa anang mabaul nga pagigogma ang Dios sa mga tao digi sa kalibotan, ginpadara na anang bogtong nga Bata, agud nga ang kada isara nga nagatoo kanana indi run pagsilotan ang kamatayun nga ara kataposan, kondi tawan kaboi nga ara kataposan.

English

All

Our Visitors