Chinanteco: Palantla New Testament

Chinanteco: Palantla New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Chinanteco: Palantla

John 3:16 Hiug¹² hnio¹ Diú¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Hi² jøng² ca¹cuan¹dsa jan² jøng² báh³ jong¹²dsa. Mi³jøng² ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa, tsa¹dsa¹hén² dsa² héi². Li¹chian² dsa² héi² tiá² ja³cog² Diú¹³.

John

English

All

Our Visitors