Fulfulde: Niger: East Gospel Recording

Fulfulde: Niger: East Gospel of John

New Testament

Bororro

John 3:16 Gam Allah yiɗii duuniyaaru korey, faa o hokkii Ɓiyiiko bajjo, gam goonɗinɗo mo fuu to' halku, ammaa heɓa yonki ɗum faa abadaa.

English

All

Our Visitors