Jorai Gospel Recording

Jorai Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Jesus Story 1

Jesus Story 2
Jesus Story Audiodrama
Jorai 1

Jorai 2

John 1:1 Blung hlâo hómâo Boh Hiăp, Boh Hiăp dŏ hrŏm hăng Ói Adai laih anŭn jing Ói Adai.

Mark 1:1-4 1

Mark 1:1-4 2

Mark 1:1-4 1 Tơlơi pơphŭn c̆ơdŏng mởng Tơlơi Phrâo Hiăm kơ Yêsu-Krist, Ană Ơi adai. 2 Tui hăng hơmâo c̆ih amăng hơdrôm (sŏp) hră pô laĭ-lui-hlâo Êsai: "Anai-nê Kâo pơkiaŏ nao ding kơna Kâo sa c̆ô c̆i anăp Ih, ñu c̆i pơkra brdi jơlan ƀơi anăp Ih ... (Malaki 3:1) 3 Hiăp mơnuih anŭn ur amăng tơdrŏn c̆uah tui anai: Pơkra brdi jơlan kơ Tha Yang, dôm dở (hơdai mnông) abih bang jơlan Ñu." (Esai 40:3) 4 Yôhan hơmâo rai amăng tơdrŏn c̆uah laih anŭn ñu ngă batem hăng pơtô laĭ kơ tơldi batem brdi kô arăng ngă bơkơhmal tơldi soh kơ arăng pô, kiăng kơ dưi tŭ tơldi pap brdi.

English

All

Our Visitors