Kinaray-a New Testament

Kinaray-a Bible - New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Kinaray-a 1

Kinaray-a 2

John 3:16 Tungud nga ginhigugma gid ka mayad kang Dios ang katawhan sa kalibutan, gani nga ginpadara na ang anang bugtong nga Anak agud to nga ang bisan sin-o nga magatoo kana indi pagsilotan kang kamatayun kundi nga makaagum kang kabuhi nga wara ti katapusan.

The Lord's Prayer

John

English

All

Our Visitors