Mixteco: Ocotepec New Testament

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Cuquila

Mixteco: Ocotepec

John 3:16 Chi Yāā Dios nī ncundáhví ndasí inī yā nchivī ñayīví. De jā ñúcuán nī ntají yā Sēhe yā nī nquiji, vísō mátúhún-ni yā íyó, tácua ndācá nchivī jā cándíja ji jā scácu yā ji, mā tánū tāhvī ji chi sa cutecū ji níí cání andiví.

Acts 1:1-2

John

English

All

Our Visitors