Mamanwa Gospel Recording

Mamanwa Gospel of John

New Testament

Mamanwa 1

Mamanwa 2

Mamanwa 3

Genesis 1

The Lord's Prayer Agon papangamozo mazo maglaong kamo nga Ama nami nga nagahela daked ka langit, labaw gazed ya kanmong ngaran. Harian mo kami dini ka kalibotan. Tomanen mo isab ya kanmong naazakan dini ka kalibotan singed ka pagtoman mo daked ka kanmong hel-anan. Tagan mo kami komang aldaw ka kinahanglan nami nga pagkaen. Pasaylohon mo ya kanaming mga sala singed ka pagpasaylo nami ka mga nakasala kanami. Ipaaro mo kanami ya magtintalay daw ya mga maonga. Ani ini ya inhaodan mazo ka pagpangamozo ka Ama daked ka langit.

The Lord's Prayer 2

John 3:16 Kay dakola gazed ya kalooy na Diyos ka tanan mga tao. Kamhan intagan naiza ka toong bogtong Maanak dazaw bisan sin-o ya antoo kanangiza diri madara ngaro ka impirno basta tagan iza hinoa ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

English

All

Our Visitors