Montagnais Gospel Recording

Sheshush Jesus Story Montagnais 1

Montagnais 2

The Lord's Prayer 1 Novtaovynan ca tayen Ouascoupetz: Kit-ichenicassouin sakitaganiouisit. Pita ki-ouitapimacou agoué Kit-outénats. Pita Kikitouin toutaganiouisit Assitz, ego Ouascouptz. Mirinan oucachigatz nimitchiminan, ouechté teouch. Gayez choueriméouiman ki maratinisit agoué, ouechté ni chouerimananet, ca kichiouahiamitz. Gayeuega pemitaouinan machicaouintan, efpich nekirakinaganiouiacou. Miatau canoueriminan eapech. Pita.

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

English

All

Our Visitors