Masbatenyo Gospel Recording

Masbatenyo Gospel of John

New Testament

Jesus Story

Masbatenyo

John 1:1 Antes pa ngani ginlalang san Dios an kinab-an, igwa na'n ginatawag na Surmaton. Ini na Surmaton kaupod niya kag an Surmaton amo an Dios.

John 3:16 Matuod na kay namut-an gayod san Dios an katawuhan san kinab-an, kaya ginsugo ngani niya an iya bugtong na anak agod an buhay sani magigin halad para sa inda kasal-an. Niyan, dili mawawar-an sin buhay an may pagsarig sa iya kundi magkakaigwa lugod sin buhay na waraŹ¼n katapusan.

English

All

Our Visitors