Mixteco: Jamiltepec New Testament

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

San Cristobal Amoltepec

Mixteco: Jamiltepec

John 3:16 Vatyi Nyoo cuñí xaan ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ.̱ Yucuan cuenda chaha̱ ra vatyi cúvi Sehe mañi ra nu cruzi cha cuenda ñu. Tacuhva vatyi tandɨhɨ ñu cha chinó iñi chi Sehe ra, ma cunaa ñu, soco coo ñu noo ñayɨvɨ ̱cha ma naa ca maa.

Chayuco John 3:16 (Cahan ca ra Jesús, ta catyi ra:) Cuñi xaan ra Ndyoo sii ñiyɨvɨ, ta i saha ra sii sa minoo tuhun ñi zehe ra vatyi tandɨhɨ ñiyɨvɨ, ñu sino iñi sii ra, ma cunaa ñu. Cua cundito ñu tandɨhɨ tyiemvu sihin ra.

John

English

All

Our Visitors