Toura New Testament

Toura Gospel of John

É Nuu fɔ́ɔ́lé lúyáán zigó téei, wò mɛ̂ɛ' à lee liang wʋʋ, àle nuu bhe le. liang wʋʋ láà àle ni aatana wo nuu ké wɛì, wàa nuu káán-à ké bhà. liang wʋʋ láà àle nuu zí aatana-á le.

New Testament

Gospel Recordings

Toura

John

English

All

Our Visitors