Nootka Gospel Recording

Nootka 1

Nootka 2

Nootka 3

John 3:16 O-nutl-û-nĭtc H. H. ĭh ya-ûk-ûp-ûtl o-kwĭlh hĭs-tcûk’-mĭlh-kŭn‘, hĭn-i-ûtl a něs-ûk dat-na, ûh-a-ûtl yûk‘-yûk-tsĭnı-wu-si ya-ût-ĭtk ta-kak-ût wĭkaktl kah-cĭtl, tĭtc-aktl-ka sa-tcĭn-ĭk.

English

All

Our Visitors