Popoluca: Sierra Gospel Recording

Popoluca: Sierra Gospel of John

New Testament

Popoluca

John 3:16 ’Dios tsa̱m itó ypa itú ̱mpɨy jém pɨxiñtá m jém itý ajwɨɨp yɨṕ naxyucmɨ. Jeeyucmɨ ijɨć iga accaata ̱ jém tú ̱mpɨc iMa̱nɨc iga itú ̱mpɨy jém icupɨcneyajwɨɨp jém Dios iMa̱nɨc d́a togoypa, mas ipɨctsoŋpa jém vida jém d́apɨc cuyajpa.

Mark 1:1-4

English

All

Our Visitors