Tagbanwa: Calamiano Gospel Recording

Tagbanwa: Calamiano Gospel of John

New Testament

Aborlan

Coron

Silanganon

Tangdulanon

Calamiano

Tagbanwa 1

Tagbanwa 2

Genesis 1

The Lord's Prayer 2

Aborlan Mark 1:1-3

John 3:16 Natetenged ang durung pisan agkalutuk yang gegmang ibinuluntad yang Dios tung yaten ang mga tau, mismu yang pag̱aningen nang Ana nang inding pisan mapakdingan, ya ray ipinaangay na taa tung kaliw̱utan ang naa bilang maning pa tung sasang dasag. Ya ray binuat na ug̱ud kung tinu pay magtalig yang sadili na tung anya, indi ra magdayun yang pagkablag na tung Dios ang asta tung sampa, kung indi, asan da kang lag̱i nga paeyangay na ta ipagpangabui nang baklu ang anday pagtapusan na.

The Lord's Prayer 'Ama, ipabistu mu ra yang puirsa mung indi masagang-sagang ta tau. Tung makali ipalua mu ra yang pagerekelen mu tani tung kaliwutan ang nani ang para magimaklu. Kidispuis, pakdulayami ka yang kaministiran yamen ang mapangan tung kaldaw-kaldaw. Kidispuis, patawarayami ka tung mga kasalanan ang nagkarabuat yamen tung nuyu. Atia ya ray nagaingaluk yamen tung nuyu ang anda ray pandalendenan yamen ay natetenged nagapatawad da ka yamen yang kumpurming nagabuat ta kasalanan tung yamen. Kidispuis pa, Ama, indiami ilugut mu tung mga kaliwagan ang indi yamen masarangan ang muya ya si ay makanayan ta ipagbuat yamen ta kasalanan.'

English

All

Our Visitors