Tay Gospel Recording

Tay Gospel of John

New Testament

tyz Tay John 3:16 God binɨb lum awl mɨdupsek kɨlop mapen lak anɨb ak tek, Ñɨne nokom ak kɨlop nen agɨl ñak agak. Ak nɨm, binɨb mɨdupsek nop gos lɨnɨgɨnɨgabal okok, pɨsnep ma kul gɨnɨgel, pel pelnep yenɨgel agak.

English

All

Our Visitors