Lahu Chin

Lahu

Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha miˬ guiˬ yaˇ hta˰ ha˰ jaˇ ve pa taw, yawˇ ve Yaˇ hpu tiˍ piˇ laˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Yaˇ hpu hta˰ hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ maˇ g'a luˬ maˇ g'a sheˆ ve awˬ hk'oˆ ka˰, co ti˰ ha ti˰ ha˰ g'a ve yoˬ. Lahu John 3:16

Lahu Playlist

Lahu Bible - Gospel of John Unicode
Na

Shi: Balan

Shi: Barkeo

Yellow

Lahu New Testament MyanmarBible
Lahu New Testament 拉祜
Audio New Testament
Audio New Testament 2
Four Laws
John 3:16
Scripture
John
John 2
Lord's Prayer
John 1:1
Lahu
Lahu Audiodrama
Joshua Project
Shaoshu
Wiki
Scripture