Miao / Hmong

Hmong Bible

Rau qhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb kawg li, nws thiaj li txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis. Hmong: Blue, Njua John 3:16

Vaajtswv hlub nplajteb kawg le Nwg muab Nwg tuableeg Tub (Yexu Kheto) kuas txhua tug kws ntseeg Nwg yuav tsi tuag tabsis tau txujsa ntev moog ibtxhis. Hmong: Blue, Njua John 3:16

Vajtswv hlub ntiajteb kawg li Nws muab Nws tibleeg Tub (Yexus Khetos) kom txhua tus uas ntseeg Nws yuav tsis tuag tiamsis tau txojsia ntev mus ibtxhis. Hmong: White, Ch'uan John 3:16

Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb; Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg. Hmong: White, Ch'uan John 3:16

Miao Playlist

Hmong Blue Bible - Gospel of John
God's Simple Plan
Blue

White

All This I Did for Thee
Gospel of John BereanBeacon
1st John
Lord's Prayer 1
Lord's Prayer 2
Chick Tract 1
Chick Tract 2
Chuan Mark 1:1-4
Chuan Scripture
Daw Gospel of John John
Daw Genesis 1
Daw Genesis
Daw Audio New Testament
Daw Mark 1:1-4
Daw Four Laws
Daw Scripture
Daw Jesus Story
Daw Jesus Story Audiodrama
He Mark 1:1-7
He Gospel of John
He Scripture
Hwa Mark 1:1-4
Hwa Gospel of John
Hwa Scripture
Kehdeo Mark 1:1-6
Njua Mark 1:1-4
Njua Bible 苗
Njua Gospel of John
Njua Genesis 1
Njua Audio New Testament
Njua Four Laws 1
Njua Four Laws 2
Njua Scripture
Njua UN
Njua John 3:16
Qiandong Lord's Prayer
Qiandong: North UN
Qiandong: South UN
Shuad Jesus Story
Shuad Jesus Story Audiodrama
Shui
Joshua Project Baishi
Joshua Project Changshu
Joshua Project Chuan
Joshua Project Enshi
Joshua Project Guiyang North
Joshua Project Guiyang North West
Joshua Project Guiyang South Central
Joshua Project Guiyang South
Joshua Project Guiyang South West
Joshua Project Horned
Joshua Project Hua
Joshua Project Huishui Central
Joshua Project Huishui East
Joshua Project Huishui North
Joshua Project Huishui South West
Joshua Project Luobohe
Joshua Project Lupanshui
Joshua Project Mashan Central
Joshua Project Mashan North
Joshua Project Mashan South
Joshua Project Mashan West
Shaoshu
Wiki
Bethany
Bethany Flowery
Bethany