Afrikaans

Want so lief het God de wereld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maardie ewige lewe kan he. Afrikaans John 3:16

Afrikaans Bible - New Testament

Afrikaans: Jesus Christ calms the storm

Afrikaans Bible - Gospel of John
Afrikaans - God's Simple Plan
Afrikaans - Help from Above
Afrikaans - Four Laws
Afrikaans New Testament
John
Afrikaans Audio New Testament

John 3:16
Afrikaans Spirit
Afrikaans Chick
Afrikaans Chick 2
Afrikaans Bible EXE BibleDataBase
Afrikaans Bible EthnicHarvest
Afrikaans Bible Unbound
Afrikaans Bible Bybel
Afrikaans Gospels Seghea

free web site hit counter