Vietnam Church of Jesus Christ

Jesus is the Son of God

Your Home - China - English

Vaäy Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ta laø ñöôøng ñi, leơ thaät, vaø söï soáng; chaúng bôûi ta th́ khoâng ai ñöôïc ñeán cuøng Cha.

Bahnar Bru: East Cham: East Chaman Chrau Chru Cua Halang Hmong: Daw Hmong: Njua Hre Jorai Katu: East Kha: Jiang Koho Mnong Muong Nung Pakoh Raday Roglai Rongao Sedang Stieng Tai: Dam Tay Tho Vietnamese

Unicode

Audio


Is the Bible a blessing to you? Send this link to ten friends: Vietnam Hymns