Carapana New Testament

Carapana Bible - New Testament

New Testament 3

Carapana 1

Carapana 2

Carapana 1

Carapana 2

John 3:16 Dios pʉame ati ʉmʉrecóo macããna nipetiro camasãrẽ bʉtioro maiñami. Bairo marĩrẽ mairĩ, cʉ̃ macʉ̃ jĩcãʉ̃ã cʉ̃ caãnimiatacʉ̃ãrẽ, cʉ̃ joyupi ati yepapʉre, nipetirã cʉ̃ macʉ̃rẽ catʉ̃goʉsarã na yasieticõãto ĩ. Cʉ̃ mena caroaro ãnicõã ninucũgarãma tocãnacã rʉ̃mʉa.

John

English

All

Our Visitors