Ezza Gospel Recording

Ezaa Gospel of John

New Testament

Ezza

John 3:16 Lẹ Chileke bẹ yenukaru ndiwhe obu, yetabe whẹ iya nke ọwhu ọ nụru Nwa lanụ, o nwe kpụ nke ọwhu bụkwanu onye wowaru onwiya ye Nwa iya ono l'ẹka t'onye ọbu ba ala l'iyi. O chia ndzụ tututu-mịmimi bẹ onye ono l'e-nwe.

English

All

Our Visitors