Aruamu New Testament

Aruamu Gospel of John

“God Otarir bar vamɨra iti. Egha God nguazimɨn itir gumazamiziba, bar me gifonge. A kamagh sua, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim an Otarimɨn ikɨva ovengan koghɨva, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagha an Otarir bar vamɨran kam me ganɨngi.
John 3:16

Map

Aruamu New Testament

Aruamu 1

Aruamu 2

Aruamu 3

John

English

All

Our Visitors