Totonaco: Coyutla New Testament

Totonaco: Coyutla New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Totonaco 1

Totonaco 2

John 3:16 Porque Dios luu snu̠n ca̠pá̠xquil̠ h cristianos xala caq̠ uilhtamacú, pus huá xpa̠lacata lim̠ acamá̠sta̠lh xma̠n cha̠stum xkahuasa laq̠ ui ̠ naca̠pa̠lacaníy cristianos y chuná catih̠ uá hua̠nti ̠ nalip̠ a̠huán ni ̠ catilaktzánka̠lh, huata nakalhiy̠ a̠má lip̠ a̠xúhu latámat̠ hua̠ntu̠ nec̠ xni catiláksputli.

John

English

All

Our Visitors