Shaviyani Church of Jesus Christ
= Sunday morning worship =
7:00 Hour of Power prayer time
8:00 Bible School for all ages
9:00 Singing, Preaching and Testimony Service


Bring your Bible. Follow the pastor's preaching.
(If you do not have a pastor yet, let a good student read from the Bible. The elders may pray. Soon one or more of your members will be preaching.)

އިބަސުވާމީންގެއީ މިއަޅާ ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތެވެ އެހެންކަމުން މިއަޅާގެ ހުރިހާ ބޭނުންތައް ވަނީ ފުދިފައެވެ އިބަސުވާމީންގެ މިއަޅާ ފެހި ހިޔާދޭ ގަސްތައްވާ ތަނަވަސް ބިންތަކަށް އަރާމް ކުރުމަށް ގެންދަވައެވެ އަދި ފެންދެމޭ މަޑުމައިތިރި ކޯރުތަކުގެ ކައިރިއަށް މިއަޅާ ގެންގޮސް ދެއްވައެވެ މިގޮތުން މިއަޅާގެ ހިތަށް ތާޒާކަން ދެއްވައެވެ އިބަސުވާމީންގެ މިއަޅާ ސީދާތެދު މަގުތަކުން ގެންދަވައެވެ އެއީ އިބަސުވާމީންގެއީ ރައްކާތެރި ކުރައްވާ ކަލާނގެއެވެ މިއަޅާ މަރުގެ އަނދިރިކަންވާ ފުންވާދީން ދަތުރުކޮށް ދާންޖެހުނަސް ބިރެއް ނުގަންނާނަމެވެ އެއީ އިބަސުވާމީންގެ މިއަޅާއާއިއެކު ވާނެތީއެވެ އަދި އިބަސުވާމީންގެ އަތްޕުޅު މިއަޅާ ވެއްޓުނަނުދީ ސަލާމަތް ކުރައްވާނެތީއެވެ އިބަސުވާމީންގެ މިއަޅާގެ މައްޗަށް ނުރުހޭ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަޅާއަށް އިއްޒަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށްޓަކާ މޮޅުކެއުން ތައްޔާރުކޮށް ދެއްވައެވެ އަދި ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި މިއަޅާއަށް ދަޢްވަތު ދެއްވާ މަރުޙަބާ ކިޔުއްވައެވެ އިބަސުވާމީންގެ ދީލަތިކަމުން މިއަޅާގެ ތަށި ފުރިގެން ބަންޑުންދާ ވަރަށް މިއަޅާއަށް ދެއްވައެވެ އިބަސުވާމީންގެ އީ ރަޙުމަތްވަންތަ ކަލާނގެއެވެ މިއަޅާ ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ މުޅި އުމުރަށް ވެސް އިބަސުވާމީންގެ މިއަޅާއާއިއެކު ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ އަދި އަބަދުގެއަބަދަށް މިއަޅާ އިބަސުވާމީންގެ ހަޞުރަތުގައި ވާނެއެވެ

For instructions, read: How to Start.
Practice singing Songs at home. Let the whole family praise the Lord!
Memorize the holy Injeel. Hide the word of God in your heart.
Listen to the Dhivehi Injeel.
Read the Holy Bible.
Download the Bible.

Our church library

Invite your friends and neighbours.
Our mission field.
Pray to God in the name of Jesus. Your children will follow.
See the miracles of Jesus happen on your island!
Discover why all power in heaven and earth is given to Jesus.
Keep up with the good news.
End violence.