Nepali

हो, परमेश्वरले संसारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनु भयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दिनु भयो त्यस द्वारा उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहीपनि नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। Nepali John 3:16

John 3:16

Nepali Bible नेपाल भाषा Unicode


Nepali Bible Unicode नेपाली

Nepali: Jesus Christ calms the storm
Church Orphanage

Nepali - Help from Above
Nepali Bible - Gospel of John
Nepali New Testament Audio FCBH
Nepali Bible IBS
Nepali Bible WBTC

Pokhara

The Lord's Prayer
The Lord's Prayer 2
The Lord's Prayer 3
Help from Above
Help from Above
The Gospel of John
The Gospel of John 2
Scripture
Font
Nepali Bible नेपाल भाषा
Audio New Testament 1
Audio New Testament 2
Gospel
Video
John 3:16
Nepali
Nepali Children
Nepali Audiodrama
Nepali: Far Western
Nepali: Far Western Audiodrama