Vaiphei New Testament

Vaiphei Gospel of John

New Testament

Vaiphei 1

Vaiphei 3

Vaiphei 4

Vaiphei 5

Vaiphei 6

Genesis 1

Help from Above 1

Help from Above 2

Help from Above 3

John 3:16 Pathian in khawvel a hepi ma ma ziakin, a Chapa changkhat neisun chu a hun pia tai; kuale ama ging taphot chu mangthailo ah, kumtuang hinna a nei ngeina ding un.

English

All

Our Visitors