Vietnamese

Vietnamese Bible tiếng Việt

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vietnamese John 3:16

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. John 3:16

Vaäy, anh em haõy caàu nguyeän nhö theá naøy: "Laïy Cha chuùng con laø Ñaáng ngöï treân trôøi, xin laøm cho danh thaùnh Cha vinh hieån, 10 trieàu ñaïi Cha mau ñeán, yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi. 11 Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy; 12 xin tha toäi cho chuùng con nhö chuùng con cuõng tha cho nhöõng ngöôøi coù loãi vôùi chuùng con; 13 xin ñöøng ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ. Lord's Prayer

Vietnamese: Jesus Christ calms the storm

New Testament
Gospel of John
Audio New Testament 1
Audio New Testament 2
Audio New Testament 3
Bible NV
Bible Unbound
Bible BibleGateway
Jesus Story BereanBeacon
Gospel of Mark
Bible kinhthanh
Hue

Help from Above 1
Help from Above 2
1st Letter of John
Lord's Prayer 1
Lord's Prayer 2
Scripture
All This I Did for Thee
Chick Tract
Chick Tract 2
Genesis 1
Jesus Story
Jesus Story Children
Jesus Story Audiodrama
North Jesus Story
North Jesus Story Children
North Jesus Story Audiodrama
Gospel
Four Laws
Video
John 3:16

free web site hit counter