Hausa

Gama Allah ya kaunaci duniya har ya ba da makadaicin Dansa don dukan wanda ke dogara gare shi kada ya halaka, amma ya sami rai madawwami. Hausa John 3:16

Hausa Bible - New Testament

Gospel

Help from Above
Shirin Allah domin mutane
Karfafawa don Kowace Rana
Anjami Tract
Anjami Gospel of Luke
Hausa Bible - New Testament
Kurfey

Kano

Kano

Audio New Testament 1
Audio New Testament 2
Gospel
Four Laws 1
Four Laws 2
Help from Above
Lord's Prayer
Scripture 1
Scripture 2
Chick Tract
Gospel of John 1
Gospel of John 2
Jesus Story
Jesus Story Audiodrama
Hausa: Benin
Hausa: Ghana
Hausa: Kano 1
Hausa: Kano 2
Hausa: Kurfey
Hausa: Sokoto
Hausa: Benin
Hausa: Ghana
A

free web site hit counter