Tagalog, Filipino

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalog John 3:16

Tagalog Bible - New Testament

Jesus Christ calms the storm

Gospel of John 1
Gospel of John 2
Gospel of John 3 Tracts.com
Gospel of Matthew
Tagalog Bible - Genesis 1
God's Simple Plan
How to Know God
Way to God
Help from Above 1
Help from Above 2
I Must Tell You This
Kaibigan
This is Not a Secret
What is Your Life

Audio New Testament 1
Audio New Testament 2
Audio New Testament 3
Laws
Chick 1
Chick 2
Bible SacredName
1st John
Lord's Prayer 1
Lord's Prayer 2
Lord's Prayer 3
Four Laws
Great Com
Spirit
Jesus Story BereanBeacon
Gospel of John BereanBeacon
Candle in the Dark BereanBeacon
Gospel of John Tracts.com
Gospel
Video
Jesus Story
Jesus Story Children
Jesus Story Audiodrama
John 3:16

free web site hit counter